Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

(1) Ἱστορία τῆς καυτερῆς πιπεριᾶς
(περίληψη)
Οἱ καυτερὲς πιπεριὲς ὑπῆρξαν μέρος τῆς διατροφῆς τοῦ ἀνθρώπου στὴν Ἀμερικανικὴ Ἤπειρο τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 7500 π.Χ..
Ὑπάρχουν ἀρχαιολογικὰ στοιχεῖα σὲ χώρους που βρίσκονται στὸν Ν.Δ.Ἰσημερινὸ ὃτι καλλιεργοῦσαν τὶς καυτερὲς πιπεριὲς πρὶν ἀπὸ 6000 χρόνια[1][2] καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα φυτὰ ποὺ καλλιεργοῦνται στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο αυτοεπικονιαζόμενα.Οἱ καυτερὲς πιπεριὲς καλλιεργήθηκαν τουλάχιστον πέντε φορὲς ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς λαοὺς τῶν περιοχῶν τῆς Ν. & Β. Ἀμερικῆς, ἀπὸ τὸ Περοῦ στὸν Νότο μέχρι τὸ Μεξικὸ στὸν βορρᾶ, καθῶς καὶ σὲ μέρη τοῦ Κολοράντο καὶ τοῦ Νέου Μεξικοῦ (Ἀρχαῖοι λαοὶ Pueblo) [3].
Ὁ Χριστόφορος Κολόμβος ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς πρώτους Εὐρωπαίους πού τὶς βρῆκε στὴν Καραϊβικὴ, καὶ τίς ἀποκάλεσε "πιπεριές" λόγω τῆς ὁμοιότητος στη γεύση μὲ τὸ μαῦρο πιπέρι(ἄν καὶ δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἐμφάνιση).Οἱ καυτερὲς πιπεριὲς καλλιεργείθηκαν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο μετὰ ἀπὸ τὸν Κολόμβο. [4] [5] Ὁ Diego Álvarez Chanca, ἱατρὸς τοῦ Κολόμβου στὸ δεύτερο ταξίδι προς τις Δυτικές Ινδίες το 1493, ἔφερε τὴν πρώτη καυτερὴ πιπεριὰ στὴν Ισπανία, και ὁ πρῶτος ποὺ ἔγραψε για τὶς φαρμακευτικὲς ἰδιότητές τους τὸ 1494 . Από το Μεξικό, ποὺ ἦταν Ἰσπανική ἀποικία καὶ ἤλεγχε τὸ ἐμπόριο πρὸς τὶς χῶρες τῆς Ἀσίας, οἱ καυτερὲς πιπεριὲς ἐξαπλώθηκαν γρήγορα στὶς Φιλιππίνες καὶ στὴ συνέχεια πρὸς τὴν Ἰνδία, τὴν Κίνα, τὴν Κορέα καὶ τὴν Ἰαπωνία. Ἔτσι γρήγορα ενσωματώθηκαν στὶς τοπικές κουζίνες. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ καυτερὲς πιπεριὲς ἐξαπλώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἰσπανία στὴν Πορτογαλία, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Ἰνδία, ὃπως περιγράφεται ἀπὸ τὴν Lizzie Collingham στὸ βιβλίο της Curry [6]. Ἡ Collingham ἀναφέρει στο βιβλίο της ότι οἱ καυτερὲς πιπεριὲς χρησιμοποιούταν πάρα πολὺ στὴν κουζίνα τῆς Goan μία περιοχὴ τῆς Ἰνδίας, ἡ ὀποία ἦταν μία πορτογαλικὴ ἀποικία.Ἡ Collingham ἐπίσης περιγράφει τὸ ταξίδι τῆς καυτερῆς πιπεριὰς ἀπὸ τὴν Ἰνδία, μέσα ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ τὴν Τουρκία, στὴν Οὐγγαρία, ὃπου ἔγινε τὸ ἐθνικὸ μπαχαρικὸ με τη μορφή τῆς πάπρικας. Ὑπάρχουν εἰκασίες σχετικά μὲ την προ-κολομβιανή καυτερὴ πιπεριὰ στὴν Εὐρώπη. Σὲ μία ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ στὸ St. Botulf στὸ Lund,οἱ ἀρχαιολόγοι βρῆκαν Capsicum frutescens σὲ ἓνα στρῶμα ποὺ χρονολογεῖται στὸν 13ο αἰώνα.Ὁ Hjelmqvist λέει ὃτι τὶς καυτερὲς πιπεριὲς, τὶς ἀναφέρει ὁ Ἓλληνας Θεόφραστος (370-286 π.Χ.).Ὁ ἴδιος ἀναφέρει καὶ ἄλλες ἀρχαῖες πηγὲς . Ὁ Ρωμαῖος ποιητής Martialis (γύρω στὸν 1ο αἰώνα) περιέγραφε τὸ "Piper crudum" (ἀκατέργαστο πιπέρι) τὸ ὁποῖο ἦταν μακρὺ καὶ περιλάμβανε καὶ σπόρους. Ἡ περιγραφὴ τῶν φυτῶν αὐτῶν δὲν ταιριάζει μὲ τὸ Μαύρο πιπέρι (Piper nigrum), καὶ δὲν μεγαλώνουν στὸ Εὐρωπαϊκὸ κλίμα. [7]


μαύρη καυτερὴ πιπεριὰ Habanero (Chocolate Habanero, Habanero Negra), θεωρεῖται ὃτι εἶναι ἡ πλησιέστερη πρὸς τὴν ἀρχικὴ πιπεριὰ που μεγάλωσε στὶς παράκτιες πεδιάδες τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς. Εἶναι γνωστὸ στοὺς gourmets ὃτι τὴν βρίσκεις μετὰ δυσκολίας, ἐν μέρει λόγω τῆς μακρᾶς ὡριμάνσεως . Σπόροι πρὸς σπορά εἶναι διαθέσιμοι σήμερα, ἀλλὰ χρειάζεται προσοχὴ κατὰ τὴν ἀγορὰ γιατὶ πολλὰ ἐπιμέρους εἴδη πωλοῦνται μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα.

1.Perry, L. et al. 2007. Starch fossils and the domestication and dispersal of chili peppers (Capsicum spp. L.) in the Americas. Science 315: 986-988.
2.BBC News Online. 2007. Chillies heated ancient cuisine. Friday, 16 February. Available from:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6367299.stm. Accessed 16 February 2007.
3.
Bosland, P.W. 1996. Capsicums: Innovative uses of an ancient crop. p. 479-487. In: J. Janick (ed.), Progress in new crops. ASHS Press, Arlington, VA.
4.Heiser Jr., C.B. 1976. Pp. 265-268 in N.W. Simmonds (ed.). Evolution of Crop Plants. London: Longman.
5.Eshbaugh, W.H. 1993. Pp. 132-139 in J. Janick and J.E. Simon (eds.). New Crops. New York: Wiley.
6.Collingham, Elizabeth (2006). Curry. Oxford University Press.
ISBN 0-09-943786-4.
7.Hjelmqvist, Hakon. "Cayennepeppar från Lunds medeltid". Svensk Botanisk Tidskrift, vol 89: pp. 193-.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εύκολες πατάτες με κρεμμύδια Παλαιόπολης Ἀνδρου στον Φούρνο

  Εὔκολες πατάτες μέ κρεμμύδια Παλαιόπολης Ἄνδρου στόν Φοῦρνο. Μία εὔκολη & γρήγορη συνταγή γεμάτη γεύση. Θά χρειαστοῦμε: Μερικές ...